Ledenraad

De ledenraad telt 36 leden uit de gehele regio van Rabobank West Betuwe. De raad is representatief voor onze klanten: particulier en zakelijk, mannen en vrouwen, jongere klanten en klanten op leeftijd.

Als lid van Rabobank West Betuwe heeft u invloed op het beleid van de bank. U kunt uw stem of mening laten horen via de ledenraad. Daarnaast is er ruimte voor uw inbreng in ledenpanels en klankbordgroepen.

Spilfunctie ledenraad
De ledenraad vervult een spilfunctie tussen de leden en het bestuur van de bank. De ledenraad:

 • is de schakel tussen de leden en de bank en fungeert als actief klankbord voor de directie
 • heeft een oordeel over de interne financiële verslaglegging en bespreekt dat met de directie
 • heeft een oordeel over het gevoerde beleid en bespreekt dat met de directie
 • heeft een oordeel over het door de RvC uitgeoefende toezicht en bespreekt dat met de directie en RvC
 • adviseert de directie over het ledenbeleidsplan
 • besluit over de samenvoeging of splitising van de afdeling
 • stelt het huishoudelijk reglement vast 
 • benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van commissarissen 
 • beslist over de besteding van het deel van de winst dat jaarlijks kan worden bestemd voor doeleinden van algemeen belang
 • stelt de kaders en voorwaarden vast waaronder bestedingen aan doeleinden van algemeen belang kunnen worden gedaan 
 • heeft inspraak bij ondersteuning van coöperatieve projecten

Heeft u vragen over de taken of de samenstelling van de ledenraad? Of wilt u weten hoe u deel kunt nemen aan de ledenraad? Laat het ons weten: communicatie.westbetuwe@rabobank.nl